Saturday, 9 August 2014

Integrativni Multidisciplinarni Pristup - Rad sa Dementnim Osobama


Melita Janošev, OB 'Đ. Joanović' Zrenjanin

Igor Damjan, OB 'Đ. Joanović' Zrenjanin

Rezime:
Višedisciplinarni pristup praćenja promena kognitivnog statusa i opšteg funkcionisanja starijih osoba sa različitim vrstama demencije predstavljaju nužnost savremenog doba. Neurološko kliničko-dijagnostičko ispitivanje pored primene standardnih postupaka korišćenjem savremene tehnologije (MRI, CT, Doppler, EEG..) ima koristi i od psiholoških/ neuropsiholoških ispitivanja koja pružaju korisne podatke o aktuelnom mentalnom statusu osobe i njenim realnim funkcionalnim mogućnostima.
Prilikom psihološkog ispitivanja, uključivanjem članova porodice (predstavnika aktuelnih značajnih drugih) se vrlo rano može ispratiti dinamika koja prati promene na relacionom planu doživljavanja selfa učesnika i promene njihovih međusobnih relacija u domenu svakodnevnog funkcionisanja.
Psihološko ispitivanje uz primenu neuropsiholoških tehnika omogućuje da kako sama osoba, tako i prisutni značajni drugi, steknu potrebne uvide u aktuelne odlike mentalnog funkcionisanja osobe s promenama i na potrebe akomodacije predstava i očekivanja, što će kasnije omogućiti i da mnogo više imaju sluha u kojim segmentima je potrebno da podstiču osobu da traži alternativne načine prilagođavanja, a u kojim segmentima je naprosto potrebno da se uključe i na sebe prihvataju pojedine segmente odgovornosti, a da pri tome vode računa o nenarušavanju integriteta ličnosti osobe s promenama.
Na površinu isplivajaju i načini na koji svako od njih navedeno emocionalno doživljava, kako se sa višestrukim teškoćama svakodnevno nosi- stiče se uvid i u odnosu na procesni integrativni model relacionog selfa (koji se velikim delom oslanja kako na CAPS model (Mischel & Shoda), kao i što ukazuje na vrlo laku aktualizaciju i transfer primarnih relacionih matrica na aktuelne značajne figure (Relacioni Self /Andersen & Chen)). Neophodno je i prilagoditi sopstvene regulacione strategije (Higgins-ovi modeli regulacionih fokusa).
Ključne reči:
demencije, kognitivni skrining, relacioni self

No comments: